പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റ്  സമാന്തര ശ്രേണികള്‍ എന്ന പാഠത്തിന്റെ  24 ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാര്‍ പി.കെ ,  GHS Alanallur,  Mannarkkad, Palakkad.  ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന  ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്  ടെസ്റ്റുകള്‍ ക്രമമായി എഴുതേണ്ടതാണ്.   ഇതിനൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടുള്ള പി.ഡി.എഫ്  ഷീറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത  അതില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ടെസ്റ്റിലെ നമ്പറിന്റെ മുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ടെസ്റ്റ് എഴുതാം. സന്തോഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 


ONLINE TEST LINKS


TEST 1     https://forms.gle/2in7EfWUgnrDhGQr6
TEST 2    https://forms.gle/3C1as6ZbujehJjBx7
TEST 3    https://forms.gle/YxDBYrhigoBKRWNx5
TEST 4    https://forms.gle/eiD1qg4NkxYTHRkz5
TEST 5    https://forms.gle/DWeF9eKJWxj4EVwK6
TEST 6    https://forms.gle/eLVGusUeJEiFyzcX7
TEST 7    https://forms.gle/PvTuAkYqZNooFSa19
TEST 8    https://forms.gle/RB2BbNV7yXgExy5y6
TEST 9    https://forms.gle/nc22MTc5RBoZ71ap8
TEST 10    https://forms.gle/hEDsj66asnq8m57o7
TEST 11    https://forms.gle/wMyKzLgsCRU5qs8V8
TEST 12    https://forms.gle/FGjMAGTmJsNT9TGCA
TEST 13    https://forms.gle/gF8Gb53kPJdb8Vn99
TEST 14    https://forms.gle/6DdABrUvsQcoMGRRA
TEST 15    https://forms.gle/LUsfZaZ6HRofdMNu9
TEST 16    https://forms.gle/vNbfJP4MKNcoTDTM9
TEST 17   https://forms.gle/vsTAhVmBAxzvw3zA7
TEST 18   https://forms.gle/5h2RR6FAiMXkromw8
TEST 19   https://forms.gle/1g8S4SUyC3s5Wff66
TEST 20   https://forms.gle/BRePC6zcjL91fdaD7
TEST 21    https://forms.gle/EyT82vHGUC2Mejoo9
TEST 22   https://forms.gle/Dcc5YsULL5rK8ULMA
TEST 23   https://forms.gle/ihWeTkDb9cDPsWuQ6
TEST 24    https://forms.gle/SCG7xVac3A2jNZPW6