New Posts

SSLC Exam Special 2024


 

Malayalam I

1. ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം

2. ഋതുയോഗം

3. പാവങ്ങൾ

4. വിശ്വരൂപം

5. പ്രിയദർശനം

6. കടൽത്തീരത്ത്‌

 

7. പ്രലോഭനം

 8. യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം 

9. ആത്മാവിന്റെ വെളിപാടുകൾ 

 10. അക്കർമാശി 

 11. ഞാൻ കഥാകാരനായ കഥ 

12. അശ്വമേധം   

13. ഉരുളക്കിഴങ്ങു തിന്നുന്നവർ 

14. മൈക്കലാഞ്ജലോ മാപ്പ്  

More contents

SSLC Malayalam II - 1, 2 Score Questions & Answers - All Lessons 

SSLC Malayalam I Examination 2024 - Notes - All Lessons   

SSLC Malayalam II Examination 2024 - Notes - All Lessons

Class 10 Malayalam I & II - Notes & Question Answers - All Lessons 

SSLC Malayalam I & II - Notes - All Lessons   

SSLC Malayalam I Examination 2023 - Online Practice Tests - All Lessons 

SSLC Malayalam II Examination 2023 - Online Practice Tests - All Lessons 

SSLC Malayalam I Model Question Papers & Answer Key 2023 - 16 Set 

SSLC Malayalam II Model Question Papers & Answer Key 2023 - 13 Set 

SSLC Malayalam Exam 2023 - Sure A+ Package - All Resources

SSLC Malayalam AT & BT - Question and Answers - Tharapadam - Mavelikkara Educational District

SSLC Malayalam - 19 Set Previous Question Papers & Answer Key - 5 Years from 2017 to 2021

 

Malayalam II

1.പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി

2. ഓരോ വിളിയും കാത്ത്

3. അമ്മത്തൊട്ടിൽ

4. കൊച്ചു ചക്കരച്ചി

5. ഓണമുറ്റത്ത്

 

6. കോഴിയും കിഴവിയും 

 7. ശ്രീനാരായണ ഗുരു  

8. പത്ര നീതി 

 9. പണയം  

10. അമ്മയുടെ എഴുത്തുകൾ

 

More contents

SSLC Malayalam II - 1, 2 Score Questions & Answers - All Lessons 

SSLC Malayalam I Examination 2024 - Notes - All Lessons   

SSLC Malayalam II Examination 2024 - Notes - All Lessons

Class 10 Malayalam I & II - Notes & Question Answers - All Lessons 

SSLC Malayalam I & II - Notes - All Lessons   

SSLC Malayalam I Examination 2023 - Online Practice Tests - All Lessons 

SSLC Malayalam II Examination 2023 - Online Practice Tests - All Lessons 

SSLC Malayalam I Model Question Papers & Answer Key 2023 - 16 Set 

SSLC Malayalam II Model Question Papers & Answer Key 2023 - 13 Set 

SSLC Malayalam Exam 2023 - Sure A+ Package - All Resources

SSLC Malayalam AT & BT - Question and Answers - Tharapadam - Mavelikkara Educational District

SSLC Malayalam - 19 Set Previous Question Papers & Answer Key - 5 Years from 2017 to 2021

 

English

 പത്താം ക്ലാസ്   English പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കൂട്ടുകാർക്കായി   മുഴുവൻ  പഠന വിഭങ്ങളും Lessonwise ആയി ഒറ്റ പോസ്റ്റിൽ

 

1. Adventures in a Banyan Tree

2. The Snake and the Mirror

3. Lines Written in Early Spring

4. Project Tiger

5. My Sister’s Shoes

6. Blowin' In The Wind

7. The Best Investment I Ever Made 

 

8. The Ballad of Father Gilligan  

9. The Danger of a Single Story 

10. The Scholarship Jacket  

11. Poetry 

12. The Never Never Nest 

13. Vanka 

 14. Mother to Son

 15. The Castaway

  

Related contents

 

Hindi

1. बीरबहूटी

2.  हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था

3. टूटा पहिया

4. आई एम कलाम

5. सबसे बड़ा शो मैन

6. अकाल और उसके बाद

7. ठाकुर का कुआँ

 8. बसन्त मेरे गाँव का

9. दिशाहीन दिशा

10. बच्चे काम पर जा रहे हैं।

 11. गुठली तो पराई है

 

Related contents

Class 10 Hindi Notes - All Chapters

Class 10 Hindi Worksheets - All Chapters

Class 10 Hindi - 30 Set Annual Exam Model Question Papers

SSLC Hindi - Worksheets & Answers - Vinimayam - DIET Thiruvanathapuram

SSLC Hindi -  Study Material - DIET Kozhikodu

SSLC Hindi Exam Package - Study Materials from News Papers - 3 Years from 2017 to 2019   

SSLC Hindi - Vijayavani Audio Lessons - 4 Years From 2017 to 2020 

SSLC Hindi - 19 Set Previous Question Papers & Answer Keys - 5 Years from 2017 to 2021

SSLC Hindi Model Question Papers & Answer Key 2023 - 11 Set

 

Physics

1. വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

 2. വൈദ്യുതകാന്തിക ഫലം

3. വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം

4. പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം

 5. പ്രകാശത്തിന്റെ അപവര്‍ത്തനം

 

6. കാഴ്ചയും വര്‍ണങ്ങളുടെ ലോകവും

7. ഊർജ പരിപാലനം  

Related posts

 

Chemistry

1. പീരിയോഡിക്‌ ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും

2.വാതകനിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കൽപ്പനവും

 3. ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും

 

4. ലോഹനിർമ്മാണം 

5. അലോഹ സംയുക്തങ്ങള്‍

 6. ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും 

7. ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ 

Related contents

 

Biology

1.അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും

2.അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങള്‍

3.സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങള്‍

4. അകറ്റി നിര്‍ത്താം രോഗങ്ങളെ

5. പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളുകള്‍

6. ഇഴപിരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങള്‍

 

7. നാളെയുടെ ജനിതകം

8. ജീവന്‍ പിന്നിട്ട പാതകൾ 

Related contents

 

Social science I

1.ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ

2. ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

 3. പൊതുഭരണം

 4. ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും


5. സംസ്കാരവും ദേശീയതയും

 6. സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും 

7. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ  

8. കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് 

9. രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രവും  

10. പൗരബോധം 

11. സമൂഹശാസ്ത്രം : എന്ത് എന്തിന്

 

Related contents

 

Social science II

1.ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും

2.കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി

3. മാനവവിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയിൽ

4. ഭൂതലവിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ 

5. പൊതുചെലവും പൊതുവരുമാനവും 

6. ആകാശകണ്ണുകളും അറിവിന്റെ വിശകലനവും

7. വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ  

 8. ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം 

9. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും  

 10. ഉപഭോക്താവ് സംതൃപ്തിയും സംരക്ഷണവും

Related contents

 

Mathematics

1. സമാന്തരശ്രേണികള്‍

2. വൃത്തങ്ങൾ

3. സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം

4. രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍

5. ത്രികോണമിതി

6. സൂചകസംഖ്യകള്‍ 

7. തൊടുവരകള്‍

8. ഘനരൂപങ്ങള്‍.

9. ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും

10. ബഹുപദങ്ങള്‍ 

 

11. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌  

 More contents