പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി    टूटा पहिया എന്ന പാഠത്തിന്റെ  ഓണ്‍ലൈന്‍  ടെസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ഷാനില്‍ പറല്‍, AMHSS Vengoor.   സാറിന്‌ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.