8, 9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹിന്ദി ഒന്നാം പാദവാർഷിക  മാതൃകാ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷകൾ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് ആര്‍   കോവൂര്‍, വര്‍ക്കല .  സാറിന് ഞങ്ങളുടെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.