മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ 100  സൂക്തങ്ങൾ വരയിലും വർണ്ണങ്ങളിലും കലാകാരൻമാർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ഗാന്ധിജയന്തിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം  കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്ര കലാധ്യാപകനായ ശ്രീ. സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി. സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.


 ഗാന്ധിജിയുടെ 100 ചിത്രങ്ങളും സൂക്തങ്ങളും : Flip Book Link for Mobile users

 

ഗാന്ധിജിയുടെ 100 ചിത്രങ്ങളും സൂക്തങ്ങളും : DOWNLOAD


പേജുകൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തോ മൗസ് വീൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്തോ  കാണുകRelated contents


GANDHI QUIZ 2019 - QIUZ VIDEOS LP, UP, HS

GANDHI QUIZ 2019 - 4 SETS WITH ANSWERS

GANDHI QUIZ 2014 - SUB DISTRICT QUESTIONS & ANSWERS - LP, UP, HS

GANDHI QUIZ 2017 - LP, UP, HS

GANDHI QUIZ 2018 - MALAYALAM AND HINDI 

GANDHI QUIZ 2019 - QUIZ VIDEO AND QUIZ QUESTION AND ANSWERS PDF

GANDHI QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS - LP, UP, HS  

GANDHI QUIZ VIDEO - 2018

GANDHI QUIZ | ONLINE GANDHI QUIZ

GANDHI QUIZ | ONLINE GANDHI QUIZ