എട്ടാം  ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി  1 , 2  യൂണിറ്റുകളുടെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്  ബിജു വർഗീസ് സാർ . സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു .STANDARD 8 CHEMISTRY - UNIT 1  - ONLINE TEST 

STANDARD 8 CHEMISTRY - UNIT 2  - ONLINE TEST