എട്ടാം ക്ലാസ് മലയാളത്തിലെ  ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാഠങ്ങളെ  അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ  ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ സുരേഷ് അരീക്കോട്, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അരീക്കോട്, മലപ്പുറം.   സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

 

 

STANDARD 8 KERALA PADAVALI - ONLINE TEST
STANDARD 8 ADISTHANA PADAVALI - ONLINE TEST

 

Related resources

MALAYALAM EVALUATION GAMES

 

STANDARD 8 MALAYALAM EVALUATION GAME - UNIT 1 | പുതുവർഷം 

SSLC MALAYALAM EVALUATION GAME - UNIT 1 | ഋതുയോഗം 

 

MALAYALAM ONLINE TESTS

 

 1. SSLC MALAYALAM II - ONLINE TEST | അമ്മത്തൊട്ടില്‍
 2. STANDARD 9 MALAYALAM II - ONLINE TEST | ഹരിതമോഹനം
 3. STANDARD 9 MALAYALAM I - ONLINE TEST | പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കലാസൗന്ദര്യം
 4. STANDARD 9 MALAYALAM II - UNIT 1 ONLINE TEST | അതേ പ്രാർത്ഥന
 5. STANDARD 8 MALAYALAM I - ONLINE TEST | വഴിയാത്ര
 6. SSLC MALAYALAM II - ONLINE TEST | ജീവിതം പടര്‍ത്തുന്ന വേരുകള്‍
 7. STANDARD 8 MALAYALAM II - ONLINE TEST - UNIT 1 ആ വാഴവെട്ട്
 8. STANDARD 8 MALAYALAM I - ONLINE TESTS - UNIT 1 പുതുവര്‍ഷം
 9. STANDARD 8 MALAYALAM I - ONLINE TESTS - UNIT 1
 10. STANDARD 9 MALAYALAM I - ONLINE TESTS - UNIT 1
 11. SSLC MALAYALAM I - ONLINE TESTS - UNIT 1

 

MALAYALAM WORKSHEETS - STANDARD 8, 9, 10 - ATTINGAL EDUCATIONAL DISTRICT

 

MORE


EVALUATION GAMES 


FIRST TERM EXAM QUESTION BANK