പത്താം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രം മൂന്നാം യൂണിറ്റ്  സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങൾ - CHEMICAL MESSAGES FOR HOMEOSTASIS എന്ന പാഠത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്  ബിജു വർഗീസ് സാർ . സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു .


SSLC BIOLOGY  - UNIT 3  HORMONAL DISORDERS  - ONLINE TEST


BIOLOGY GAMES