ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഭാഗമായ Question Tag ന്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് Sri Musthafa , MUM VHSS Vatakara, Kannur . സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു .


MORE ENGLISH EVALUATION GAME